กลับสู่หน้าหลัก  
  แจ้งข่าวศูนย์บริการสาธารณสุข/โรงพยาบาล  
  ประกาศ : การส่งรายงานผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในกรุงเทพมหานคร ให้ส่งผ่านเว็บไซต์ www.bmadcd.go.th เลือกที่เมนู ข้อมูลเฝ้าระวัง เท่านั้น(ไม่รับแฟกซ์และอีเมล) และให้ส่งทุกวัน ภายในเวลา 16.00 น.ถ้าไม่มีข้อมูล ให้ส่งเป็น Zero Report สำหรับการส่งข้อมูลอื่น เช่น แผนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น ให้ส่งผ่าน E-mail : epid_bma@yahoo.com ในกรณีรูปภาพการปฏิบัติงานเพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ ให้ส่งไปที่ E-mail: healthforflood@hotmail.co.th เท่านั้น  
  พื้นที่รองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม(ล่าสุด)วันที่ 21 ตุลาคม 2554  
ด่วนที่สุด ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมการรณรงค์ให้วัคซีนครอบคลุมในกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 28-02-2555  
10ข้อปฏิบัติหลังน้ำลด 06-12-2554  
การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคในภาวะอุทกภัยแก่ อาสาสมัคร ทหาร ตำรวจและประชาชนในศูนย์พักพิง 06-12-2554  
ด่วนที่สุด แนวทางการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม 29-11-2554  
เวชระเบียนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยอสส. 25-11-2554  
เวชระเบียนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบุคลากร 25-11-2554  
ด่วนที่สุด เรียน ผอ.ศปง.,ผอ.ศบส. เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งความประสงค์เบิกวัคชีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และวัคชีนป้องกันโรคบาดทะยักในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 23-11-2554  
ด่วนที่สุด สำรวจความเสียหายจากน้ำท่วม 17-11-2554  
รายชื่อหน่วยทหาร ที่รับผิดชอบพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และผู้ประสานงาน 14-11-2554  
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 14-11-2554  
ด่วนที่สุด แจ้งให้ทราบ บัดนี้ได้มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบรายงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (FLOOD_HC_2) เพื่อให้ได้ข้อมูลครบและครอบคุม จึงให้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมานี้ แล้วรายงานข้อมูล มาในหัวข้อเดิม (FLOOD_HC_2) ในวันและเวลาที่แนบมาพร้อมนี้ 10-11-2554  
การดูแลตนเองเบื้องต้นกรณีถูกปลิงดูดเลือด 10-11-2554  
ขอให้ศูนย์บริการสาธารณสุขรายงานเฝ้าระวังพิเศษโรคติดเชื้อที่เกิดจากน้ำท่วมสำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่(FLOOD_HC_๒) 08-11-2554  
ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วม 05-11-2554  
ขอสนับสนุนแพทย์ พยาบาล บุคลากรอื่นๆ และเวชภัณฑ์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีปัญหาน้ำท่วม 05-11-2554  
เรียน ผอ.ศบส.,ผอ.ศบส.,ผอ.รพ.เรื่องกำหนดการส่งวัคซีนในสภาวะน้ำท่วม 04-11-2554  
เรียนผู้อำนวนการโรงพยาบาล เรื่องกำหนดการส่งวัคซีนในสภาวะน้ำท่วม 04-11-2554  
แผนปฏิบัติงานขณะเกิดน้ำท่วม 01-11-2554  
แนวทางการให้บริการในพื้นที่น้ำท่วมซึ่งไม่มียานพาหนะในการเข้าถึงประชาชน 01-11-2554  
ด่วน รายงานผลการดำเนินการศูนย์พักพิงกระทรวงสาธารณสุขฉบับปรับปรุง หากมีข้อสงสัย โทร 02-2260205 31-10-2554  
ด่วนมาก ขอรายละเอียดงบประมาณในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับนำท่วม 31-10-2554  
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้อาศัยอย่ในศูนย์พักพิง(ล่าสุด) 31-10-2554  
การดำเนินการในศูนย์พักพิงที่มีผู้อาศัยมากกว่า500คน‏ 31-10-2554  
แนวทางการรักษาพยาบาลในสถานพักพิง สนอ และสนพ. 31-10-2554  
ด่วน สถานะการให้บริการของศบส. 31-10-2554  
คำแนะนำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำหรับดูแลศูนย์พักพิงในภาวะน้ำท่วม (โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) 30-10-2554  
ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติงานของศบส.ในภาวะวิกฤติอุทกภัย 27-10-2554  
แนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคช่วงสถานการณ์น้ำท่วม 26-10-2554  
  เรียนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของศูนย์บริการสาธารณสุข ให้รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยน้ำท่วมในศูนย์พักพิงตามแบบรายงานที่แนบมานี้ &&
แบบรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษและผู้ป่วยในสถานที่พักพิงของกรุงเทพมหานคร วันที่ 25 ตุลาคม 2554
 
  แนวทางการดำเนินการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิง วันที่ 21 ตุลาคม 2554  
  คำแนะนำการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในอาคารบ้านเรือนหลังน้ำลด วันที่ 21 ตุลาคม 2554  
  การบริหารเวชภัณฑ์ในภาวะน้ำท่วม วันที่ 21 ตุลาคม 2554  
  เรียน ผอ.สนง,ผอ.กอง,ผอ.ศปง,ผอ.ศบส. ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม (ฉบับรอลงนาม)วันที่ 21 ตุลาคม 2554  
  คำแนะนำในการจัดการดูแลสัตว์เลี้ยงในศูนย์อพยพ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 21 ตุลาคม 2554  
  แนวทางการป้องกันเครื่องเอกซเรย์ วันที่ 20 ตุลาคม 2554  
  หลักเกณฑ์การคัดแยกระดับความฉุกเฉิน ศูนย์เอราวัณก่อนส่งต่อโรงพยาบาลวันที่ 19 ตุลาคม 2554  
  แนวทางการเฝ้าระวังโรคติดต่อในที่พักพิง กรุงเทพมหานครวันที่ 19 ตุลาคม 2554  
  ระบบฐานข้อมูลสารเคมี กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ http://203.155.220.169/bangkokgisweb/ ติดต่อของรับ username และ password ได้ที่กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
  ประกาศ : หมายเลขโทรศัพท์ ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร 1646, 199 ต่อ 2 ,1669 แจ้งชื่อ ที่อยู่ จำนวนผู้ป่วย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ อาการ/ความรุนแรงของการเจ็บป่วย วันที่ 17 ตุลาคม 2554  
  จากปลัดกรุงเทพมหานคร: ให้สำนักและสำนักงานเขตต่างๆ เสนอขอวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณวันที่ 14 ตุลาคม 2554  
  การจัดทำแผนในภาวะวิกฤตอุทกภัยวันที่ 14 ตุลาคม 2554  
  แผนดูแลช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขในวิกฤตอุทกภัย ของศูนย์บริการสาธารณสุข 43,44,45,46,64วันที่ 13 ตุลาคม 2554  
  แผนอพยพเคลื่อนย้ายในวิกฤตอุทกภัย ของศูนย์บริการสาธารณสุข 43,44,45,46,64วันที่ 13 ตุลาคม 2554  
  แผนดูแลช่วยเหลือประชาชนในศูนย์พักพิง ของศูนย์บริการสาธารณสุข 43,44,45,46,64วันที่ 13 ตุลาคม 2554  
  ข้อปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในภาวะน้ำท่วมวันที่ 13 ตุลาคม 2554 (สำหรับแจกประชาชน)  
  ข้อแนะนำเกี่ยวกับไฟฟ้าในกรณีน้ำท่วมหรือน้ำขังวันที่ 13 ตุลาคม 2554 (สำหรับแจกประชาชน)  
  แผ่นพับ การคลายเครียดโดยวิธีฝึกหายใจ กองสร้างเสริมสุขภาพ 10 ตุลาคม 2554 (สำหรับแจกประชาชน)  
  ขอให้เจ้าหน้าที่เตรียมการให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยและติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องวันที่ 13 ตุลาคม 2554  
  คู่มือการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมวันที่ 13 ตุลาคม 2554  
  คำสั่งกทม.เรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กทม.ฝั่งตะวันออก 13 ตุลาคม 2554  
  ร่างคำสั่งกทม.เรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มประจำปี 2554กทม 13 ตุลาคม 2554  
  แบบรายงานน้ำท่วมศูนย์บริการสาธารณสุขและสาขาวันที่ 12 ตุลาคม 2554  
  การแบ่งเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ฯวันที่ 12 ตุลาคม 2554  
  แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขรายงานข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลผ่านทาง website วันที่ 12 ตุลาคม 2554  
  แบบประเมินความจำเป็นเบื้องต้นด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันที่ 12 ตุลาคม 2554  
  แนวทางการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในสถานการณ์น้ำท่วมวันที่ 11 ตุลาคม 2554  
  การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลเพื่อรับเมื่อสภาวะน้ำท่วมวันที่ 11 ตุลาคม 2554  
  ส้วมฉุกเฉินในสถานการณ์น้ำท่วมวันที่ 11 ตุลาคม 2554  
  ให้รายงานการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร ในระบบข้อมูลเฝ้าระวังวันที่ 11 ตุลาคม 2554  
  กรุงเทพมหานคร เปิด 78 ศูนย์อพยพ ฝั่งตะวันออกวันที่ 11 ตุลาคม 2554  
  web site ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมวันที่ 11 ตุลาคม 2554  
       - กรมชลประทาน  
       - สำนักระบายน้ำ กทม  
       - ศูนย์วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน  
       - ผู้เชี่ยวชาญดินฟ้า อากาศ อุตุนิยมวิทยา  
       - ลิงค์ CCTV ดูกล้องตามถนนใน กทม.  
  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันภัยที่เกิดจากน้ำท่วมของกทม.วันที่ 11 ตุลาคม 2554  
  การดำเนินงานสุขภาพจิตในภาวะวิกฤติน้ำท่วม  (สำนักอนามัย) วันที่ 11 ตุลาคม 2554  
  การดำเนินงานสุขภาพจิตในภาวะวิกฤติน้ำท่วม  (ในศูนย์พักพิง) วันที่ 11 ตุลาคม 2554  
  แนวทาง แผนอพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 11 ตุลาคม 2554  
  แผนน้ำท่วมฉบับ (ภาษาอังกฤษ) วันที่ 11 ตุลาคม 2554  
  แบบประเมินสุขภาพจิตสำหรับคัดกรองผู้ประสบอุทกภัยวันที่ 11 ตุลาคม 2554  
  คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วมวันที่ 11 ตุลาคม 2554  
  ศูนย์สายด่วนของส่วนราชการสำนักอนามัยวันที่ 11 ตุลาคม 2554  
  แผนรับมือน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร วันที่ 10 ตุลาคม 2554  
  เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม ศูนย์ป้องกันภัยและโรคที่เกิดจากน้ำท่วม  
  เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมเฉียบพลัน ศูนย์ป้องกันภัยและโรคที่เกิดจากน้ำท่วม 30 ก.ย. 54  
  รายงานเฝ้าระวังพิเศษโรคติดเชื้อที่เกิดจากน้ำท่วม  
  รายงานเฝ้าระวังพิเศษน้ำท่วม