ข้อมูลเฝ้าระวัง Epi-net รง.506 สำหรับผู้บริหาร  
---------------------------------------------------------------------------------------------
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2560
แนวทางการดำเนินงาน MERS
- คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2012
- แนวทางการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2012
- แบบรายงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2012 (SARI_AI2)
- แบบรายงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2012 (SARI_AI1)
- องค์ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2012

 
  สถานการณ์โรค แจ้งข่าว ระดับ ดาวน์โหลด วัน/เดือน/ปี
  การป้องกันโรคติดต่อและภัยที่เกิดในฤดูหนาว ทั่วไป ปกติ คลิก 13/11/60
  แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ( อัปเดต) ทั่วไป ปกติ คลิก 12/09/60
  แนวทางการดำเนินการในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ทั่วไป ปกติ คลิก 16/08/59
  แนวทางการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในสถานศึกษาและศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ทั่วไป ปกติ คลิก 30/07/59
  แนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2559 ทั่วไป ปกติ คลิก 10/06/59
  แนวทางการเฝ้าระวังโรคติดต่อในสถานศึกษา 2559 ทั่วไป ปกติ คลิก 30/05/59
  สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่และคำแนะนำ ทั่วไป ปกติ คลิก 02/05/59
  ขอความร่วมมือเฝ้าระวังผู้ป่วย AFP /ผู้ป่วยสงสัยโรคหัดและผู้ป่วยไข้ออกผื่น ทั่วไป ปกติ คลิก 22/04/59
  แนวทางการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (MERS) ทั่วไป ปกติ คลิก 03/03/59
  คู่มือการเขียนรายงานสอบสวนโรค ทั่วไป ปกติ คลิก 24/12/57
  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาว ศบส./เขต ปกติ คลิก 29/10/57
  ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทางระบาดวิทยา (Epinet) ศบส./รพ. ปกติ คลิก 10/09/57
  โรคตาแดง ศบส./เขต ปกติ คลิก 05/09/57
  สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในกรุงเทพมหานคร ปี 2557 รายสัปดาห์ / รายเดือน ศบส. ปกติ คลิก 08/08/57
  เรื่อง คำแนะนำสำหรับโรงแรมหรือสถานที่พักแรมที่มีผู้เดินทางมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลามาพักอาศัย ทั่วไป ปกติ คลิก 28/08/57
  เรื่อง โรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม (ประกาศกรมควบคุมโรค) ทั่วไป ปกติ คลิก 28/08/57
  ความรู้เรื่องโรคอีโบลา สำหรับอสส. และสำหรับประชาชน ศบส. ปกติ คลิก 13/08/57
  แนวทางการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดนก ศบส./เขต ปกติ คลิก 28/07/57
  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน ทั่วไป ปกติ คลิก 02/07/57
  ความรู้แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษาหรือสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ทั่วไป ปกติ คลิก 30/06/57
  การป้องกันโรคในฤดูฝน ทั่วไป ปกติ คลิก 19/06/57
  สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่และคำแนะนำ ศบส. ปกติ คลิก 13/03/57
  การเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสอีโบลา ศบส./รพ. ปกติ คลิก 21/05/57
  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน ทั่วไป ปกติ คลิก 21/04/57
  การป้องกันโรคในฤดูร้อน ทั่วไป ปกติ คลิก 04/04/57
  การป้องกันโรคที่มากับภัยแล้ง ทั่วไป ปกติ คลิก 03/03/57
  ตัวอย่าง แฟ้ม SRRT และ SRRT Manual ศบส. ปกติ คลิก 02/04/57
  ประชาสัมพันธ์การป้องกันไข้หวัดนกในเทศกาลตรุษจีน ทั่วไป ปกติ คลิก 31/01/57
  ประกาศ แจ้งข่าว ระดับ ดาวน์โหลด วัน/เดือน/ปี
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ทั่วไป ด่วน คลิก 25/02/59
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ทั่วไป 27-31 ตค 57 คลิก 21/10/57
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ทั่วไป 17-25 เมย 57 คลิก 09/04/57
  แบบฟอร์มสำรวจความต้องการของศูนย์บริการสาธารณสุข_ปีงบ2558_ตัวอย่าง ศบส. ปกติ คลิก 10/02/57
  คำสั่ง แจ้งข่าว ระดับ ดาวน์โหลด วัน/เดือน/ปี
  คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1297/2560เรื่องให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนากระบวนการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคปี2560 ทั่วไป ปกติ คลิก 19/4/60
  ให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั่วไป ด่วน คลิก 21/06/59
  (ร่าง)คำสั่งอบรมแพทย์,พยาบาล ทั่วไป ด่วน คลิก 16/06/59
  ให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาทักษะการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงพาหะนำโรค เขต NEW คลิก 24/12/58
  คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 466/2558 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ศบส./เขต NEW คลิก 11/02/58
  คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3745/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค / บัญชีรายชื่อ พร้อมกำหนดการ ศบส. ด่วนที่สุด คลิก 29/10/57
  คำสั่งสำนักอนามัยที่ 604/2557 เรื่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคและภัยที่เกิดจากน้ำท่วมของสำนักอนามัย และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดในพื้นที่รับผิดชอบ ศบส./เขต ปกติ คลิก 18/09/57
  คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 2035/2557 เรื่องให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ ศบส. ปกติ คลิก 24/06/57
  คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1416/2557 เรื่องให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมฯ ภาคีเครือข่ายฯ ศบส. ด่วนที่สุด คลิก 24/04/57
  ร่าง บันทึกประเมินทีม SRRT ศบส. ปกติ คลิก 24/04/57
  คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1227/2557 เรื่องให้ข้าราชการเข้ารับอบรมวิชาการโรคติดต่อที่สำคัญ ศบส. ปกติ คลิก 23/04/57
  ระบบป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคไข้เลือดออก ศบส. ปกติ คลิก 04/02/57
  ปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาทักษะการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงพาหะนำโรค (บัญชีรายชื่อ) สนข. ปกติ คลิก 21/01/57
  หนังสือ แจ้งข่าว ระดับ ดาวน์โหลด วัน/เดือน/ปีก
  กท0708/7960ขอความร่วมมือสนับสนุนการปฎิบัติราชการตามแผนบริหารราชการ(ผู้อำนวยการโรงเรียน) ทั่วไป ปกติ คลิก 25/10/60
  กท0708/7960ขอความร่วมมือสนับสนุนการปฎิบัติราชการตามแผนบริหารราชการ(ผู้อำนวยการเขต) ทั่วไป ปกติ คลิก 25/10/60
  กท0708/7960ขอความร่วมมือสนับสนุนการปฎิบัติราชการตามแผนบริหารราชการ(ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา) ทั่วไป ปกติ คลิก 25/10/60
  กท0708/4910ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้าปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด ทั่วไป ปกติ คลิก 29/06/60
  กท0702/2097 การพิจารณาแนวทางการรับ นิสิต นักศึกษา เข้าปฎิบัติงาน/ดูงานในส่วนราชการของสำนักอนามัย ทั่วไป ปกติ คลิก 13/06/60
  กท0708/4377ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม และเผยแพร่ข้อมูล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา(สถานพยาบาล) ทั่วไป ปกติ คลิก 14/06/60
  กท0708/4376ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม และเผยแพร่ข้อมูล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา(ศูนย์) ทั่วไป ปกติ คลิก 14/06/60
  กท0708/4376ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม และเผยแพร่ข้อมูล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา(สนพ) ทั่วไป ปกติ คลิก 14/06/60
  กท0708/3440ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการฯโรคไข้หวัดนก_สำหรับสำนักงานเขต ทั่วไป ปกติ คลิก 22/05/60
  กท0708/3439ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการฯโรคไข้หวัดนก_สำหรับศบส. ทั่วไป ปกติ คลิก 22/05/60
  กท0708/3438ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการฯโรคไข้หวัดนก_สำหรับสถานพยาบาล ทั่วไป ปกติ คลิก 22/05/60
  กท0708/1769การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบเอ(สถานพยาบาล) ทั่วไป ปกติ คลิก 14/03/60
  กท0708/1769การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบเอ(ศบส.) ทั่วไป ปกติ คลิก 14/03/60
  กท0708/0927ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อม กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หหรือโรคเมอร์สสถานพยาบาล ทั่วไป ปกติ คลิก 10/02/60
  กท0708/0926ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อม กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หหรือโรคเมอร์ส(ศบส.) ทั่วไป ปกติ คลิก 10/02/60
  กท0708/0926ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อม กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หหรือโรคเมอร์ส(สนพ.) ทั่วไป ปกติ คลิก 10/02/60
  กท0708/0059ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการฯโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก_สำหรับสถานพยาบาล ทั่วไป ปกติ คลิก 06/01/60
  กท0708/0058ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการฯโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก_สำหรับศบส. ทั่วไป ปกติ คลิก 06/01/60
  กท0708/6507ขอความร่วมมือดำเนินงานดครงการควบคุมโรคหนอนยาธิ พื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริฯ ทั่วไป ด่วนที่สุด คลิก 22/12/59
  สท04228/6670ขออนุญาตเข้าประสารงานนและชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ 001 ทั่วไป ด่วนที่สุด คลิก 22/12/59
  สท04228/6670ขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำรีฯ 001 ทั่วไป ปกติ คลิก 22/12/59
  กท 0708/805 ขอความร่วมมือส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฯ ทั่วไป ด่วนที่สุด คลิก 19/05/59
  กท 0708/310 เรื่อง รายชื่อข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค เพื่อสนับสนุนและรองรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับใหม่) ศบส. ปกติ คลิก 23/02/59
  กท 0708/2037 เรื่อง ขอรายชื่อเข้าร่วมประชุมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก / แบบขอรายชื่อ ศบส. ด่วนที่สุด คลิก 30/12/57
  กท 0708/2019 เรื่องคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ปี 2558 ศบส. ปกติ คลิก 26/12/57
  กท 0708/6441 เรื่องกิจกรรมรณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอในพื้นที่เสี่ยงสำหรับเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ศบส. ปกติ คลิก 26/12/57
  กท 0708/1897 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมการอบรมโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ ปี 2558 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ศบส. ปกติ คลิก 02/12/57
  สธ 0402.5.2/ว 520 เรื่องขอยกเลิกการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก ปีงบประมาณ 2558 และรับสมัครการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับผู้สอบสวนหลักและผู้ปฏิบัติงาน NCD ศบส. ปกติ คลิก 04/11/57
  กท 0708/5079 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยที่เกิดในฤดูหนาว ศบส./เขต ด่วนมาก คลิก 20/10/57
  กท 0708/4917 เรื่อง แจ้งเตือนการระบาดของโรคเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease) สนข. ปกติ คลิก 16/10/57
  กท 0708/1618 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมระบาดวิทยา ศบส. ปกติ คลิก 14/10/57
  กท 0708/4796 เรื่อง การเฝ้าระวังโรคและติดตามผู้เดินทางกลับจาการไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี 2557 ศบส. ด่วนที่สุด คลิก 13/10/57
  กท 0708/1606 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ศบส. ด่วนที่สุด คลิก 10/10/57
  กท 0708/4795 เรื่อง แนวทางการเบิก-วัคซีนและรายงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2558 ศบส. ด่วนที่สุด คลิก 09/10/57
  กท 0708/4577 เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ศบส. ด่วนมาก คลิก 19/09/57
  กท 0708/1391 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเครือข่ายระบาดวิทยา ศบส. ด่วน คลิก 25/08/57
  กท 0708/1378 เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรับมือกรณีผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา / พร้อมแบบตอบรับ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ศบส. ด่วนที่สุด คลิก 20/08/57
  กท 0708/3748 เรื่อง กิจกรรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการแพทย์ สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่อันตราย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 ส.ค. 57 ศบส. ด่วนที่สุด คลิก 14/08/57
  เรื่อง การปรับอายุของเด็กในการให้วัคซีน MMR เข็มที่ 2 จากอายุ 7 ปี เป็นอายุ 2 ปีครึ่ง ศบส./รพ. ด่วนที่สุด คลิก 31/07/57
  กท 0708/786 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก พร้อมแบบรายงาน ศบส. ปกติ คลิก 26/06/57
  การป้องกันควบคุมโรคเท้าช้างในแรงงานชาวพม่า ศบส. ปกติ คลิก 03/06/57
  การเฝ้าระวังและดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2012(สำหรับ รพ.สังกัดกทม. และทุกสังกัดในกทม.) รพ. ด่วน คลิก 30/05/57
  การเฝ้าระวังและดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (สำหรับ ศบส.) ศบส. ด่วนมาก คลิก 28/05/57
  แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษาฯ 2557 ศบส. ด่วนที่สุด คลิก 21/05/57
  ขอส่งแนวทางการป้องกันควบคุมการระบาดโรค มือ เท้า ปาก ศบส. ด่วนที่สุด คลิก 19/05/57
  ขอสนับสนุนตะไคร้หอมไล่ยุงกิจกรรมการป้องกันโรคล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1 ศบส. ปกติ คลิก 14/05/57
  ขออนุมัติข้าราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการ Clinical Management of influenza 2014 and MERS-CoV ศบส. ด่วน คลิก 12/05/57
  การเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสอีโบลา ศูนย์บริการสาธารณสุข/โรงพยาบาล/สถานพยาบาล ศบส./รพ. ปกติ คลิก 12/05/57
  การแจ้งปัญหาการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทางระบาดวิทยากรุงเทพมหานคร (Epi-net) ศบส. ด่วนที่สุด คลิก 27/03/57
  ขอสนับสนุนเวชภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง ศบส. ปกติ คลิก 27/03/57
  ขอยกเลิกการรายงานข้อมูลผู้ป่วยที่ถูกสัตว์กัด Animal Bite ศบส. ปกติ คลิก 12/03/57
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนครัวเรือนที่เข้าดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ศบส. ภายใน 12 มีค.57 คลิก 07/03/57
  เอกสาร / แบบรายงาน แจ้งข่าว ระดับ ดาวน์โหลด วัน/เดือน/ปี
  แบบรายงานการสุ่มสำรวจ DHF 07.1_61 (ศบส) ทั่วไป ปกติ คลิก 06/11/60
  แบบรายงานการสุ่มสำรวจโรงเรียน DHF 05.1_60 (สำหรับโรงเรียน) ทั่วไป ปกติ คลิก 06/11/60
  แบบรายงานการสุ่มสำรวจชุมชน DHF 06.1_60(สำหรับชุมชน) ทั่วไป ปกติ คลิก 06/11/60
  แบบรายงานการดำเนินงาน ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสซิกา DHF 01_60 (สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข) ทั่วไป ปกติ คลิก 19/09/60
  แบบรายงานการดำเนินงาน ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสซิกา DHF 02_60 (สำหรับสำนักงานเขต) ทั่วไป ปกติ คลิก 19/09/60
  การเฝ้าระวังและป้องกันภันจากแมงกกระพรุนพิษในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ทั่วไป ปกติ คลิก 19/07/60
  มาตรการการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค อาหารเป็นพิษในโรงเรียน ทั่วไป ปกติ คลิก 29/06/60
  แผ่นพับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ทั่วไป ปกติ คลิก 14/06/60
  คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ทั่วไป ปกติ คลิก 14/06/60
  ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ทั่วไป ปกติ คลิก 14/06/60
  แนวทางการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย การป้องกันการติดเชื้อใรโรงพยาบาล และการส่งต่อผู้ป่วย ทั่วไป ปกติ คลิก 14/06/60
  แนวทางการใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล(PPE)สำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่ - เร็ว/ปฎิบัติการภาคสนาม ทั่วไป ปกติ คลิก 14/06/60
  แนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ทั่วไป ปกติ คลิก 14/06/60
  เอกสารประกอบการประชุมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 17/05/60 ทั่วไป ปกติ คลิก 23/05/60
  แนวทางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ในสถานศึกษา ทั่วไป ปกติ คลิก 19/05/60
  การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน ทั่วไป ปกติ คลิก 16/05/60
  ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั่วไป ปกติ คลิก 16/05/60
  ไวรัสตับอักเสบชนิด เอ (Hepatitis A Virus, HAV) ทั่วไป ปกติ คลิก 08/03/60
  การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน (ปี 59) ทั่วไป ปกติ คลิก 28/02/60
  แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิที่พบบ่อย ทั่วไป ปกติ คลิก 15/02/60
  แนวทางป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา ทั่วไป ปกติ คลิก 15/02/60
  แผ่นพับโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง(MERS) ฉบับภาษาอังกฤษ ทั่วไป ปกติ คลิก 10/02/60
  แผ่นพับโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง(MERS) ฉบับภาษาไทย ทั่วไป ปกติ คลิก 10/02/60
  คำแนะนำสำหรับการแยกตัวเองและการกักกันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง(MERS) ทั่วไป ปกติ คลิก 10/02/60
  ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง(MERS) ทั่วไป ปกติ คลิก 10/02/60
  แนวทางการวินิจฉัย โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง(MERS) ทั่วไป ปกติ คลิก 10/02/60
  แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง(MERS) ทั่วไป ปกติ คลิก 10/02/60
  แบบฟอร์มแบบรายงานสำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข ปี 2560 ศบส. ปกติ คลิก 02/02/60
  แบบฟอร์มแบบรายงานสำหรับสำนักงานเขต ปี 2560 สนข. ปกติ คลิก 02/02/60
  แนวทางดำเนินงานฯ_โรคไข้หวัดนก ทั่วไป ปกติ คลิก 26/01/60
  แนวทางดำเนินงานฯ_โรคไข้หวัดใหญ่ ทั่วไป ปกติ คลิก 26/01/60
  แบบรายงานการรักษาโรคหนอนพยาธิ ทั่วไป ปกติ คลิก 22/12/59
  แนวทางการดำเนินงานโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป ปกติ คลิก 22/12/59
  ข้อมูลการตรวจสุขภาพนักเรียน ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริฯ 2559 ทั่วไป ปกติ คลิก 22/12/59
  แบบฟอร์มรายงานการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์น้ำรอการระบาย ทั่วไป ปกติ คลิก 23/06/59
  พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้เกี่ยวข้อง ปกติ คลิก 11/12/59
  Download แบบฟอร์มเอกสารแบบรายงาน Event DHF07/56, DHF08/56 ผู้เกี่ยวข้อง ปกติ คลิก 13/11/58
  รายงานผลการประชุม/ดูงาน ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ วันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558 ศบส. ปกติ คลิก 17/09/58
  ขอส่งแผนและมาตรฐานปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนประจำปีงบประมาณ 2558 ศบส./รพ. ปกติ คลิก 30/12/57
  แบบสรุปและแนวทางการดำเนินงานเรื่องโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2558 และแบบรายงาน สำหรับ สนข. สนข. ปกติ คลิก 29/10/57
  แบบสรุปและแนวทางการดำเนินงานเรื่องโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2558 และแบบรายงาน สำหรับ ศบส. ศบส. ปกติ คลิก 29/10/57
  แบบรายงานผลการสำรวจชาวแอฟริกา / เอกสารประชาสัมพันธ์โรงแรม เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า สนข. ปกติ คลิก 22/10/57
  เอกสารการเบิกวัคซีน 1/3 ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข ศบส. ปกติ คลิก 24/09/57
  สถานการณ์การระบาดโรคติตด่อเชื้อไวรัสอีโบลาและแนวทางรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัส อีโบลา /แบบฟอร์มสอบสวน/แบบฟอร์มบันทึกประวัติ (สนข./ศบส./รพ./สสธ.) ผู้เกี่ยวข้อง ปกติ คลิก 05/08/57
  แบบฟอร์มรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ สัปดาห์ฆ่ายุงลาย DHF 01,02 /57 สนข./ศบส. ปกติ คลิก 04/03/57
  สรุปเหตุการณ์การระบาด (Event) ของโรคไข้เลือดออก DHF 07,08 /56 ศบส. ทุกเดือน คลิก 04/03/57
  รายงานการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก DHF 02, 04 /56 สนข. ทุกเดือน คลิก 04/03/57
  รายงานการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก DHF 01, 03, 05 /56 ศบส. ทุกเดือน คลิก 04/03/57
  แบบสรุปและแนวทางการดำเนินงานเรื่องโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2557 สนข./ศบส. ปกติ คลิก 18/12/56
  แนวทางการรณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอสำหรับเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ศบส. ครั้งที่ 1 - 2 คลิก 28/01/57
  ขอความร่วมมือในการส่งแบบตรวจราชการของเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 2 สนข. ครั้งที่ 1 คลิก 21/01/57
  (แบบรายงาน) ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
  แบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อมูล 2556 Data test 1 Data test 2 ศบส. ปกติ คลิก 16/12/56
  แบบรายงานโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง     คลิก  
  เอกสารประกอบการ บรรยาย / ประชุม / สัมมนา แจ้งข่าว ระดับ ดาวน์โหลด วัน/เดือน/ปี
  เอกสารประกอบการประชุม IVM วันที่ 24 มีนาคม 2560 ทั่วไป ปกติ คลิก 27/3/60
  นวัตกรรมการป้องกันควบคุมยุงพาหะนำโรค ดร.ปิติ วันที่ 16 - 19 มกราคม 2560 ทั่วไป ปกติ คลิก 02/02/60
  Powerpoint อบรมไข้เลือดออกวันที่ 8-10 มีนาคม 2559 ทั่วไป ปกติ คลิก 16/03/59
  วิทิสาสมาธิ ทำสมาธิ 5 นาที ดีอย่างไร Powerpoint ทั่วไป ปกติ คลิก 03/03/59
  โครงการอบรมพัฒนาทักษะเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงพาหะนำโรค รุ่น 3-4 ทั่วไป ปกติ คลิก 27/01/59
  โครงการอบรมพัฒนาทักษะเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงพาหะนำโรค รุ่น 1-2 ทั่วไป ปกติ คลิก 27/01/59
  เอกสารประกอบการประชุม การสร้างพื้นที่ปลอดพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพมหานคร ศบส. ปกติ คลิก 14/10/57
  เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ศบส./รพ. ปกติ คลิก 24/09/57
  ข้อมูลประกอบการบรรยายเรื่องโรคอีโบลา ทั่วไป ปกติ คลิก 18/09/57
  เอกสารความรู้ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ศบส. ปกติ คลิก 26/08/57
  ไฟล์นำเสนอโครงการกิจกรรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมบุคลากรฯ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ทั่วไป ปกติ คลิก 15/08/57
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายฯ วันที่ 28 เม.ย. 57 ทั่วไป ปกติ คลิก 29/04/57
  PowerPoint ศึกษาดูงาน สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก อ.เกษร วงศ์มณี วันที่ 13 ก.พ. 57 ศบส. ปกติ คลิก 17/02/57
  วีดีทัศน์ ประชุมการถอดบทเรียน เรื่อง โรคคอตีบกรุงเทพมหานคร (VDO) ศบส. ปกติ คลิก 11/12/56
  สื่อประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าว ระดับ ดาวน์โหลด วัน/เดือน/ปี
  ขั้นตอนการรายงาน รง.506 ในกรุงเทพมหานครฯ ทั่วไป ปกติ คลิก 22/5/60
  แนวทางดูแลและคัดกรองผู้ป่วย_โรคไข้หวัดนก ทั่วไป ปกติ คลิก 22/5/60
  คำแนะนำสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม_โรคไข้หวัดนก ทั่วไป ปกติ คลิก 22/5/60
  การเฝ้าระวัง_โรคไข้หวัดนก ทั่วไป ปกติ คลิก 22/5/60
  fact sheet_โรคไข้หวัดนก ทั่วไป ปกติ คลิก 22/5/60
  คูมือ แนวทางการดำเนินงาน เรื่องโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ2560 ทั่วไป ปกติ คลิก 21/12/59
 
  • การป้องกันโรคติดต่อและภัยที่เกิดในฤดูหนาว ปี59
ทั่วไป ปกติ คลิก 10/11/59
  โรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ทั่วไป ปกติ คลิก 20/10/59
  แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป ปกติ คลิก 17/10/59
  แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคและภัยที่เกิดจากอุทกภัย ทั่วไป ปกติ คลิก 17/10/59
  สำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคหัด ทั่วไป ปกติ คลิก 04/08/59
  แผนปฏิบัติงานการวัคซีนป้องกันโรคหัด ทั่วไป ปกติ คลิก 04/08/59
  ใบยินยอมฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน ทั่วไป ปกติ คลิก 04/08/59
  แบบสรุปการปฏิบัติงานการวัคซีนป้องกันโรคหัด ทั่วไป ปกติ คลิก 04/08/59
  แบบรายงานผลการให้วัคซีน MR เพื่อปิดช่องว่างระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด ทั่วไป ปกติ คลิก 04/08/59
  แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมันในผู้ใหญ่ ทั่วไป ปกติ คลิก 04/08/59
  แนวทางการให้วัคซีน ป้องกันโรคหัด- หัดเยอรมัน (MR) ทั่วไป ปกติ คลิก 04/08/59
  แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธฺ์ สายพันธ์ SA 14-14-2 ทั่วไป ปกติ คลิก 04/08/59
  โรคพิษสุนัขบ้า ทั่วไป ปกติ คลิก 29/04/59
  สื่อ การปรับเปลี่ยนวัคซีน  Trivalent OPV เป็น Bivalent OPV ทั่วไป ปกติ คลิก 25/04/59
  โรคคอตีบ ทั่วไป ปกติ คลิก 18/04/59
  โรคไข้ซิก้า (Zika Fever) ทั่วไป New คลิก 01/02/59
  รูปรณรงค์ ไข้เลือดออก 19-11-58 ลานคนเมือง กทม.1 ทั่วไป ปกติ คลิก 19/11/58
  โรคไข้เลือดออก ทั่วไป ปกติ คลิก 13/11/58
  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ทั่วไป ปกติ คลิก 01/09/57
  โรคอุจจาระร่วง ทั่วไป ปกติ คลิก 22/08/57
  โรคเยื่อบุตาอักเสบ (โรคตาแดง) ทั่วไป ปกติ คลิก 21/08/57
  โรคมือเท้าปาก ทั่วไป ปกติ คลิก 29/07/57
  โรคไข้หวัดใหญ่ ทั่วไป ปกติ คลิก 29/07/57
  ล้างมือให้สะอาดปราศจากโรค ทั่วไป ปกติ คลิก 29/07/57
  โรคเรือน ทั่วไป ปกติ คลิก 29/07/57
  โรคเท้าช้าง สำหรับคนต่างด้าว ทั่วไป ปกติ คลิก 29/07/57
  การป้องกันโรคอุจจาระร่วง ทั่วไป ปกติ คลิก 29/07/57
  การป้องกันโรคที่เกิดจากภัยน้ำท่วม ทั่วไป ปกติ คลิก 29/07/57
  สื่อประชาสัมพันธ์โรคเท้าช้าง ทั่วไป ปกติ คลิก 03/03/57
  สื่อประชาสัมพันธ์โรคอุจจาระร่วง ทั่วไป ปกติ คลิก 03/03/57
  สื่อประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ปี 2556 ทั่วไป ปกติ คลิก 07/02/57
แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ ติดต่อ/สอบถาม โทร 0 2246 0357