สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในกรุงเทพมหานคร ปี 2557

(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ได้จาก e-mail กลางของศูนย์บริการสาธารณสุข)

รายสัปดาห์   รายเดือน
               
               
      20   22 23  
25     28        
               
               
               
 
1 2 3 4
5 6 7