แนวทางการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส

 

1. แนวทางเฝ้าระวัง MERS

2. แนวทางการวินิจฉัย

3. ความพร้อมของห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์

4. คำแนะนำสำหรับการแยกตัวเองและการกักกัน

5. แผ่นพับ MERS ฉบับภาษาไทย

6. แผ่นพับ MERS ฉบับภาษาอังกฤษ