โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)

- ใบขอนำส่ง Lab(สนร.)อัพเดต เมื่อวันที่ 09ต.ค.60
- แบบสอบสวนผู้ป่วย อัพเดต เมื่อวันที่ 08 ส.ค.59
- แนวทางสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา อัพเดต เมื่อวันที่ 08 ส.ค.59
- แบบติดตามอาการและผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสซิกา อัพเดต เมื่อวันที่ 08 ก.ค.59
- องค์ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- แนวทางการดำเนินงานและเฝ้าระวังสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา อัพเดต เมื่อวันที่ 08 ส.ค.59
- แบบส่งตัวอย่างตรวจโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- วิธีการเก็บและตัวอย่างตรวจโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
-มาตรการควบคุมโรคกรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
-การดำเนินและแบบรายงานโรคนำแมลง(แบบสำรวจลููกน้ำยุงลาย)
-การดำเนินและแบบรายงานโรคนำแมลง
-Line-Listing(Zika Virus)

ประกาศ หนังสือสั่งการ ขอความร่วมมือจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

- แนวทางวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ประกาศ หนังสือสั่งการ ขอความร่วมมือจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

-หนังสือขอปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา_สำหรับศบส.อัพเดต_เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60
- หนังสือขอปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา_สำหรับสำนักงานเขต_อัพเดต_เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60
- ยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา_อัพเดต_เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60
-การปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอัพเดต_เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60
- ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (รพ.)_อัพเดต_เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 59
- ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (ศบส.)_อัพเดต_เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 59
- ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (รพ.)
- ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (ศบส.)
- ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (เขต)
จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคไข้ซิกา
- ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคกรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา(Zika virus disease)ฉบับที่ 2

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)

- สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 2559-02-17