สถานการณ์โรคคอตีบ 2559

 

1. แนวทางดำเนินการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ 2559

2. เอกสารหมายเลข 2 (คอตีบ) สถานพยาบาล

3. แผ่นพับโรคคอตีบ 1

4. แผ่นพับโรคคอตีบ 2

5. แผ่นพับโรคคอตีบ Poster

6. แผ่นพับโรคคอตีบ Vinly

7. แผ่นพับโรคคอตีบ Roll up 1

8. แผ่นพับโรคคอตีบ Roll up 2

9. แผ่นพับโรคคอตีบ Roll up 3