แนวทางการเฝ้าระวังโรคติดต่อในสถานศึกษา ปี2559

 

1. แนวทางการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วง โรคไข้หวัดใหญ่ ในสถานศึกษา หรือสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน

2. แผนภูมิที่ 2 แนวทางการคัดกรองและดูแลเด็กป่วยในศูนย์เด็กเล็ก

3. โรค มือ เท้า ปาก

4. โรคไข้หวัดใหญ่

5. โรคอุจจาระร่วง